Edward Hopper - Nighthawks

EHNhthwkSlika Edwarda Hoppera: Nighthawks